L35: Ngày Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

-  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

1, Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 20/04/2015 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân (hoặc Giấy ủy quyền nếu có)

2, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:  trong tháng 4/2015 (cụ thể Công ty sẽ thông sau)

- Địa điểm thực hiện dự kiến: tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%