KSA: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        10/10/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2014 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp:

+ Thông qua chiến lược tái cấu trúc Công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc các nhà đầu tư chiến lược.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%