KLM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: KLM 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

-  Nội dung họp đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021