KLF: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (KLF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 03 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 0.0 0.0%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%