KHL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 14/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung đại hội:

     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế  hoạch kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

      + Thông qua sửa đổi, bổ  sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng long về việc lấy ý kiến bằng văn bản;

     + Thông qua việc  ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

     + Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2014;

     + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.78 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021