Ảnh Internet

Ảnh Internet

Khang Minh Group bị phạt 255 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm

(ĐTCK) Ngày 6/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khang Minh Group (Khang Minh Group), tổng cộng mức phạt tiền là 255 triệu đồng.

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý II/2018, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016, giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán so với năm 2017.

Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán được Công ty công bố ngày 27/3/2019 và tại báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 27/8/2018 có thông tin về việc Khang Minh Group đã sử dụng 79 tỷ đồng trong tổng số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng năm 2018 để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh) xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Khang Minh Group và hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp này cung cấp cho thấy, Công ty đã sử dụng 79 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Khang Minh Group buộc cải chính thông tin quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo theo quy định pháp luật (Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT-KM/2017 ngày 16/11/2017 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng, theo đó số tiền thu được sử dụng để đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu, trả tiền vay cá nhân và trả vay lưu động ngân hàng.

Khang Minh Group đã thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh để xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh và trả tiền vay cá nhân, trả tiền vay ngân hàng không theo phương án đã được thông qua nhưng không báo cáo UBCK về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông