ITQ: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (10%) và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/03/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2015

- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án phấn phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%