ITA: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015

- Lý do và mục đích:             Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%