INN: Ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu


INN: CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.700.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được phân bổ 10.000 quyền mua cổ phiếu và được mua thêm 3.333 cổ phiếu (bằng 10.000*1/3=3.333,33 và làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 3.333 cổ phiếu).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết:

Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp với mức giá và điều kiện chào bán mà Hội đồng quản trị xét thấy là phù hợp. Giá chào bán cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu còn dư có thể thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị quyết định danh sách, số lượng cổ phần phân bổ cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty.

Trường hợp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty không đăng ký mua hết số lượng cổ phần còn dư, cổ phiếu lẻ phát sinh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác mức giá và điều kiện chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/05/2014 đến ngày 12/06/2014.

+ Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về cổ phiếu đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: từ ngày 26/05/2014 đến ngày 16/06/2014.

+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính-Kế toán; Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Lô 3 - CN3 - KCN Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. SĐT: 043 684 0093 - Số máy lẻ: 20 - Mobile: 0989 580 645 (Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng) vào các ngày làm việc trong tuần trong khoảng thời gian như đã thông báo nêu trên, xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021