ICI: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ  thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:            Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời họp đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp -  158 phố Hạ Đình- Thanh Xuân  – thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua một số vấn đề khác.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%