HVA: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội

- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%