HUT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty cổ phần TASCO (HUT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2016 (Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp:
+ Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Các vấn đề khác.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%