HTV: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 17/04/2015.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo.

- Nội dung họp ĐH:

* Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2014;

* Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%