HPT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Dịch vụ Công Nghệ Tin học HPT (HPT- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 8h30, Thứ năm - 17/04/2014

- Địa điểm tiến hành đại hội : Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội Dung :

+ Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ;

+ Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2. Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : Ngày 15/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Æ

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Quản trị – Công ty CP DVCN Tin học HPT, Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (giờ làm việc sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) từ ngày 15/05/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%