HPP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 - Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

 + Các nội dung khác.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%