HPG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 31/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau

- Nội dung thực hiện:

     + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

     + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2014;

     + Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến mức cổ tức năm 2015;

     + Và các vấn đề khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%