HOM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần  Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc điều hành;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.


VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%