HMC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM (HMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện:   Dự kiến 8h00 ngày 29/03/2015

- Địa điểm thực hiện:  Thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014.

+ Tổ chức bầu lại một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

+ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

VNIndex

956.02

6.12 (0.64%)

 
VNIndex 956.02 6.12 0.64%
HNX 140.99 0.13 0.09%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%