HMC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM (HMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. 

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. 

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%