HIG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:             1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2015;

+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

940.13

-3.56 (-0.38%)

 
VNIndex 940.13 -3.56 -0.38%
HNX 140.29 -0.6 -0.43%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%