HHG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1.000:15) và Trả cổ phiếu thưởng (100:1)

 

Công ty cổ phần Hoàng Hà (HHG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1) Trả cổ  tức bằng cổ phiếu

- Tỉ lệ thực hiện: 1000:15 (Người sở hữu 1000 cổ phiếu cũ được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số  lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả  cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví  dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện dang sở hữu 1.100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 1.100:1.000*15= 16,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 16 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hoàng Hà – Số 368, phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và xuất trình chứng minh nhân dân.          

2) Trả cổ  phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ  nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỉ lệ thực hiện: 100:01 (Người sở  hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị

- Phương án xử  lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví  dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vón chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện dang sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 110:100*01= 1,1 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hoàng Hà – Số 368, phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%