HHC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 

Mã chứng khoán: HHC 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 18/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Phương án chia cổ tức năm 2019;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%