HEP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

Mã chứng khoán: HEP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

- Lý do và mục đích:   Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5 năm (năm 2015-2019); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2025;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (năm 2015-2019) và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2020-2025;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5  năm 2015-2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 229.54 -0.97 -0.42%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%