HEP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

Mã chứng khoán: HEP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

- Lý do và mục đích:   Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5 năm (năm 2015-2019); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2025;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (năm 2015-2019) và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2020-2025;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5  năm 2015-2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021