HDB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM - HDBank

Mã chứng khoán: HDB 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày thứ bảy, 13/06/2020

- Địa điểm tổ chức:

+ Dự kiến tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, 07 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

+ Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của cấp có thẩm quyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19, địa điểm chính thức tổ chức ĐHĐCĐ và phương thức họp (trực tiếp và/hoặc trực tuyến) sẽ được HĐQT quyết định và thông báo đến Quý Cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- Nội dung dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

+ Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 của EY;

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2019;

+ Tờ trình tổng hợp các vấn đề  ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

+ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank.

VNIndex

919.15

0.07 (0.01%)

 
VNIndex 919.15 0.07 0.01%
HNX 134.76 0.39 0.29%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%