HCMA1605: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

HCMA1605: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMA1605  

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Đô thị

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.650 đồng

- Ngày thanh toán: 09/12/2019

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông