HBE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Sách -Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HBE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: 05/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Hà  Tĩnh – Số 58 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán);

+ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%