HAD: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (HAD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/2/2015

- gày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

+ Số lượng chứng khoán phát hành: 2.970.000 cổ phiếu

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 do vậy không có cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua se do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

* Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 25/03/2015.

* Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

+ Quy định về chứng khoán đặt mua:

* Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 02/04/2015.

* Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%