Hà Nội cần hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của 24 dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2018 nay chưa hoàn thành và tiếp tục bố trí vốn đế triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Hà Nội cần hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của 24 dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2018 nay chưa hoàn thành và tiếp tục bố trí vốn đế triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Hà Nội điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách lên 119.224 tỷ đồng

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm vừa được HĐND TP. Hà Nôi điều chỉnh, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng 14.501 tỷ đồng (từ 104.723 tỷ đồng lên 119.224 tỷ đồng)

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, HĐND TP phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, bao gồm những nội dung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 từ 104.723 tỷ đồng, lên 119.224 tỷ đồng, tăng 14.501 tỷ đồng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm mức vốn bố trí thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và dự phòng với tổng kinh phí giảm 4.969 tỷ đồng.

Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố với tổng số vốn tăng là 10.830 tỷ đồng.

Cập nhật, điều chỉnh giảm mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố với tổng vốn giảm 102 tỷ đồng.

Cập nhật điều chỉnh mức vốn, bổ sung danh mục các dự án theo cơ chế đặc thù trên địa bàn 4 quận (Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm) và huyện Hoài Đức với mức vốn tăng 2.808 tỷ đồng. Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Cập nhật, điều chỉnh mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện với tổng mức vốn tăng 5.934 tỷ đồng. Đưa ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 đối với 52 dự án để tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư trong kỳ đầu tư công trung hạn của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Chấp thuận phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 như UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại báo cáo số 315/BC-UBND ngày 21/11/2018 và báo cáo giải trình bổ sung số 331/BC-UBND ngày 03/12/2018.

Cũng trong lần điều chỉnh này, HĐND TP thông qua một số giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 như: Trong điều kiện khả năng cân đối của ngân sách Thành phố, khi chưa thực sự cần thiết huy động nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước, UBND Thành phố sắp xếp, đề xuất bố trí ngân sách Thành phố để huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 14 dự án hạ tầng khung.

UBND Thành phố xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù về nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ ngân sách Thành phố trên địa bàn các huyện dự kiến phát triển thành quận theo lộ trình được cấp thẩm quyền phê duyệt (Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì) đảm bảo các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, trình HĐND Thành phố phê duyệt tại kỳ họp gần nhất.

Tiếp tục thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn đối với: Công tác GPMB các dự án từ khoản kinh phí dự phòng đầu tư công bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm; Công tác chuẩn bị đầu tư từ danh mục kế hoạch vốn bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP; Công tác thanh quyết toán dự án từ danh mục kế hoạch vốn bố trí cho công tác quyết toán.

Tiếp tục thực hiện cơ chế ứng vốn quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với dự án cấp bách, cấp thiết cần triển khai sớm đảm bảo các điều kiện: Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; Có trong danh mục và được cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của cấp Thành phố; Thời điểm quyết định cho phép ứng vốn triển khai trước công tác bồi thường, GPMB của dự án cần được tính toán trên cơ sở cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm và tiến độ triển khai thực hiện dự án. Việc ứng vốn kết thúc ngay khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định; chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả số vốn đã ứng cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Ngoài ra, HĐND TP yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của 24 dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2018 nay chưa hoàn thành và tiếp tục bố trí vốn đế triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Các huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch vốn hàng năm; trường hợp tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ, ngân sách cấp huyện cân đối, bố trí phần còn lại để thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Tin bài liên quan

VNIndex

957.26

7.36 (0.77%)

 
VNIndex 957.26 7.36 0.77%
HNX 141.62 0.76 0.54%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%