H11: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6, Biệt thự 5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%