GDW: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐH: 17/04/2014

- Địa điểm tổ chức ĐH: Trung tâm Hội nghị Phú Nhuận – 124 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

- Nội dung ĐH:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC);

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

+ Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

VNIndex

996.55

-6.53 (-0.66%)

 
VNIndex 996.55 -6.53 -0.66%
HNX 147.51 -0.2 -0.13%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021