GAS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (23%)

 

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
- Ngày thanh toán: 13/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (vào các ngày làm việt trong tuần bắt đầu từ ngày 13/01/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

954.99

5.09 (0.53%)

 
VNIndex 954.99 5.09 0.53%
HNX 141.4 0.54 0.38%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%