FID: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

-  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đãkiểm toán năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%;

+ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%