FDG: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013


FDG: CTCP DOCIMEXCO (HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung Đại hội: 

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;

+ Thông qua Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021