FDG: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013


FDG: CTCP DOCIMEXCO (HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung Đại hội: 

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;

+ Thông qua Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%