EVE: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

EVE: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Everpia

Mã chứng khoán: EVE

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

- Nội dung họp:   

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

950.78

-0.02 (-0.0%)

 
VNIndex 950.78 -0.02 -0.0%
HNX 138.05 -0.98 -0.71%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%