EVE: Ngày GDKHQ lấy ý kiến bằng văn bản


CTCP Everpia Việt Nam (EVE- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:

Thời gian gửi thư: 10/07/2014

Thời gian nhận thư: dự kiến từ 11/07/2014 đến 30/07/2014

Thời gian tổng hợp ý kiến: dự kiến 31/07/2014

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Kế hoạch kinh doanh 2014: Doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng.

+ Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11%/cổ phiếu (1.100 vnđ/cổ phiếu).

+ Phương án trích Quỹ Quản lý (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

• Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ dùng vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng bỗ và các chất liệu khác.

• Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

VNIndex

942.47

-1.22 (-0.13%)

 
VNIndex 942.47 -1.22 -0.13%
HNX 141.06 0.18 0.13%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%