EVE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Everpia

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Everpia

Mã chứng khoán: EVE

Mã ISIN: VN000000EVE4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/12/2021

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

- Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện phân phối/thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ

VNIndex

1,442.79

3.85 (0.27%)

 
VNIndex 1,442.79 3.85 0.27%
HNX 409.31 0.0 0.0%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%