EPC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà Phê Ea Pốk

- Mã chứng khoán: EPC

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/10/2021 đến ngày 08/11/2021

- Địa điểm thực hiện: Km 14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

VNIndex

1,490.05

4.86 (0.33%)

 
VNIndex 1,490.05 4.86 0.33%
HNX 458.73 2.92 0.64%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%