EFI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Mã chứng khoán: EFI 

Sàn giao dịch:UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/4/2020

- Thời gian tổ chức, địa điểm thực hiện và nội dung cụ thể: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%