EAD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

EAD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Lúc 8h00 ngày 18/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;

+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019 và kế hoạch 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Một số nội dung khác (nếu có).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%