DXV: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014

CTCP Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng (DXV- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại 15 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

- Nội dung họp: 

+ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2013 và ngân sách năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Và một số công việc khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%