DXG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

* Báo cáo của HĐQT;
* Báo cáo của Ban kiểm soát;
* Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
* Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
* Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
* Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty;
* Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
* Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
* Các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%