DVH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (10%)

Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari (DVH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:        01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty, tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

- Nội dung họp: 

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến chi tiêu kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/4/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/4/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%