DVC: Ngày GDKHQ Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

(ĐTCK)

CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 08h ngày 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2009-2014) của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ IV (2014-2019);

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%