Duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Hồ chứa thủy điện Hồi Xuân đặt trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 360 về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân đặt trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Công trình có cấp thiết kế là cấp II theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT.

Thủy điện Hồi Xuân có nhiệm vụ trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn công trình, không để mực nước hồ chứa vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 86,05 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; góp phần đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần đảm bảo hiệu quả cấp nước cho hạ du.

Ngoài ra, trong mùa cạn, thủy điện Hồi Xuân cũng phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quyết định nêu rõ quy định về phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa cạn để áp dụng các quy định vận hành đối với công trình thủy điện Hồi Xuân.

Cụ thể phân loại lũ chia thành 4 loại như lũ nhỏ và vừa có lưu lượng đỉnh lũ từ 670 m3/s đến 2930 m3/s. Lũ lớn có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 2930 m3/s đến nhỏ hơn 6000 m3/s. 

Lũ đặc biệt lớn có lưu lượng đỉnh lũ từ 6000 m3/s đến nhỏ hơn 7000 m3/s. Lũ lịch sử có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn hoặc bằng 7000 m3/s.

Mặt khác, quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa cạn cũng chia thành hai mùa. Mùa lũ từ ngày 15/7 đến ngày 15/11 hàng năm. Mùa cạn từ ngày 16/11 năm trước đến 14/7 năm sau.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%