Đường lớn hùng cường Việt Nam 2045

Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ của Đảng. Đó là logic phát triển Việt Nam từ năm 1930 trong tầm nhìn tới năm 2030 - một trăm năm Đảng Cộng sản Việt Nam! Và đó là con đường xã hội chủ nghĩa hiện thực Việt Nam từ năm 1945 tới năm 2045 - một trăm năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Đường lớn hùng cường Việt Nam 2045 ảnh 1
Tin bài liên quan