Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

(ĐTCK) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được xây dựng,  trong đó những quan điểm cốt lõi của Dự thảo là đưa ra hành lang pháp lý với các hình thức xử lý phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi tham gia hỗ trợ, phục hồi các tổ chức tín dụng quy mô nhỏ

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII Luật Các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng trong tình trạng kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ thanh khoản, để hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý pháp nhân theo phương án phục hồi, phương án phá sản, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Khoản vay này sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả khoản nợ có tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về việc cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ do NHNN ban hành.

Cụ thể, tại Điều 150 quy định về việc xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt sẽ phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi; đối với tổ chức tín dụng là tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt, việc đánh giá do Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

Điều 150a và 150b cũng nêu cụ thể các nội dung của phương án phục hồi và các biện pháp hỗ trợ áp dụng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đều được phép bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; miễn nộp phí Bảo hiểm tiền gửi trong quá trình kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 150 hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 150 thì NHNNxem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng phương án xử lý pháp nhân.

Về biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức phá sản, Dự thảo quy định, trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Luôn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Một trong những lo lắng của người gửi tiền trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là khả năng thiệt hại khi có tổ chức tín dụng bị xử lý pháp nhân theo hướng cho phá sản.

Tuy nhiên, với việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cơ quan có liên quan được trao thêm chức năng cho vay hỗ trợ tài chính cũng như tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt, đánh giá kế hoạch phục hồi của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ góp phần giảm nguy cơ đổ vỡ.

Với những tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, gặp khó khăn tạm thời về tài chính, khoản cho vay hỗ trợ từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ phần nào bù đắp thiếu hụt và giúp tổ chức tín dụng này ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém không thể phục hồi và buộc phải xử lý phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ đứng ra chi trả cho người gửi tiền theo hạn mức.

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm là 75 triệu đồng đối với tổng số tiền gửi cả gốc và lãi của mỗi cá nhân tại một tổ chức tín dụng, tăng 50% so với mức 50 triệu đồng trước đây.

Trong trường hợp người gửi tiền có số tiền gửi lớn hơn hạn mức, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng quy định: Trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Đối tượng được chi trả tiền gửi không bao gồm người quản lý, người điều hành, cổ đông, thành viên góp vốn và người có liên quan của tổ chức tín dụng đó. Như vậy, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người gửi tiền luôn được đảm bảo.   

Việc xây dựng một văn bản Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp luật đã có nhằm xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh về tài chính, quản trị theo thông lệ quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng là một yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ thực tế.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng đã cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền, biện pháp trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, theo đúng nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống.

Dự thảo luật này đã được Quốc hội khóa XIV xem xét, thảo luận một cách cẩn trọng tại kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4 cuối năm 2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021