DTV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 CTCP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh (DTV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (Khóm 1, Phường 9, TP. Trà Vinh).

- Nội dung họp:

* Báo cáo KQSXKD năm 2015, kế hoạch 2016 của Tổng Giám đốc.
* Báo cáo của HĐQT năm 2015, định hướng chiến lược 2016.
* Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
* Các nội dung khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%