DTC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo kế  hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của Ban Giám đốc;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
 + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề khác.

VNIndex

956.71

6.81 (0.71%)

 
VNIndex 956.71 6.81 0.71%
HNX 140.9 0.04 0.03%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%