DRH: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: +  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015
+  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch hoạt  động sản xuất kinh doanh 2016;
+  Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016;
+  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động đầu tư dự án của Công ty) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất;
+  Thông qua việc  ủy quyền cho HĐQT: quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu …) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%