DRH: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015

- Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2015

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: 

+  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;

+  Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015;

+  Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+  Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%